И вие можете да помогнете!

Средставата предоставени от държавата за отглеждането на тези малчугани, са силно ограничени. Подарете им усмивка като дарите дрехи, обувки, тетрадки, химикали, блокчета за рисуване, флумастери или хранителни продукти за приготвянето на топъл обяд. Изпратете даренията на този адрес.

Подарете им усмивка

help-us1

Кой е Online

В момента има един гост и няма потребители и в сайта

     
 

Приемът в ПУ  „Д-р Петър Берон”- град Ракитово се осъществява съгласно разпоредбите на Наредба № 1 / 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания.УЧЕБЕН ПЛАН НА ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ 

І-VІІІ клас

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА-15 СЕПТЕМВРИ

 

  І срок

  18 учебни седмици

  ІІ срок

  13 учебни седмици за І клас

 

  14 учебни седмици за ІІ-ІV клас

 

  16 учебни седмици за V-VІІІ клас

 

 

Ваканции: Съгласно графика на учебното време, утвърден от министъра

  

 

       РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ                                                                                                      

КУЛТУНО –ОБРАЗОВАТЕЛНИ

ОБЛАСТИ

I

 

II

 

ІІІ

мн.

увр

 ІІІ

 

ІV

V

 

VI

 

VII

VІІІ

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

31

32

32

32

32

34

34

34

34

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА/ЗП/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

БЪЛГ.ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

8

8

5

7

7

7

7

7

5

2

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Френски език

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

МАТЕМАТИКА,ИНФИРМАТ.

И ИНФОРМАЦ. ТЕХНОЛОГ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роден край

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Човекът и обществото

 

 

2

2

2

 

 

 

 

 

История и цивилизация

 

 

 

 

 

2

2

2

2

 

География и икономика

 

 

 

 

 

2

2

2

2

5

ПРИРОДНИ НАУКИ И

 ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Околен свят

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Човекът и природата

 

 

2

2

2

2

2

 

 

 

Биология и здравно образование

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Физика и астрономия

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6

ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музика

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Изобразително изкуство

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашен бит и техника

2

2

3

2

2

2

2

2

2

8

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическо възпитание и спорт

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

ОБЩО ЗА ЗП

22

22

22

24

24

26

26

26

27

Б

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

ПОДГОТОВКА /ЗИП/

2

2

 

2

2

2

2

2

2

 

Музика

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашен бит и техника

1

1

 

2

2

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

2

2

2

2

 

Общо ЗП+ЗИП

24

24

22

26

26

28

28

28

29

В

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА

ПОДГОТОВКА /СИП/

2

2

 

3

3

2

2

 

 

 

ОБЩО:ЗП+ЗИП+СИП

26

26

22

29

29

30

30

28

29

 

                                                        

 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 У Ч Е Б Е Н  П Л А Н

за професионално образование по рамкова програма А
степен на професионална квалификация — първа
Утвърден със Заповед №09-727 от 02.06.2004 година

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ — 2 години
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ — дневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА — клас
ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ — завършен VІІІ клас на помощно училище
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
ПРОФЕСИЯ:
код 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения
СПЕЦИАЛНОСТ:
код 81109901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
 

І . ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.
ІХ клас І срок—18 учебни седмици
ІІ срок—18 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика
Х клас І срок—18 учебни седмици
ІІ срок—18 учебни седмици, от които 2 седмици за държавни изпити за придобиване първа степен на професионална квалификация.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.
                                                                                                                                                                             


ІI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ:

 

 

Културно образователни ОБЛАСТИ

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 

К Л А С О В Е

 

 

 

 

 

Всичко учебни часове

ІХ

Х

Брой учебни седмици

18

16

18

16

 

1

2

5

6

7

8

 

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА/ ЗП/

 

1.

Български език и литература

3

3

3

-

  156

2.

Математика

2

2

1

-

 86

3.

Гражданско образование

1

1

2

-

 70

4.

Физическо възпитание и спорт

2

2

2

-

104

 

ВСИЧКО А:

8

8

8

-

416

Б.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА /ЗП/

 

Б.1.

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА/ЗП/

 

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

-

-

2

2

68

Б.2.

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА /ЗП/

 

1.

Хигиена на храненето и хранително законодателство

-

-

2

2

68

Б.3.

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА /ЗП/

 

 

Специалност:код8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

 

1.

Материалознание на хранителните продукти

4

4

-

-

136

2.

Технология на кулинарната продукция

3

3

2

2

170

3.

Технологично обзавеждане в ЗХ

3

3

2

2

170

4.

Учебна практика по технология на кулинарната продукция

8

8

8

16

672

5.

Производствена практика

2 седм..Х 30 часа

2

2

128

 

ВСИЧКО Б:       

18

18

18

26

1412

 

ВСИЧКО А+Б

26

26

26

26

1828

 

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Пълният курс на обучение за ІХ — Х клас дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпити за първа степен на професионална квалификация.
2. Първа степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен Х клас и положени държавни изпити по теория и практика по съответната специалност на професията „ Работник в заведенията за хранене и развлечение”.
3. Държавните изпити за придобиване първа степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.
4. Организацията на държавните изпити за придобиване първа степен на професионална квалификация се определя съгласно Наредбата за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката.
5. Придобитата първа степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
6. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Учебният план е разработен на основание Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение, рамкова програма А—вариант А5.
2. Учебният план се прилага само за ученици, завършили VІІІ клас на помощно училище.
3. Производствената практика в Х клас се организира по определените в учебния план часове или чрез групирането им по 6 учебни часа на ден. Организацията на производствената практика е по график, утвърден от директора на училището.

 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff